Židovské pamiatky v Komárne – Zsidó emlékhelyek Komáromban – Jewish Heritage Sites in Komarno – Jüdische Gedenkstätten in Komárno

Židovská náboženská obec v Komárne v roku 2021 oslávila 230. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti vychádza naša publikácia, ktorá obsahuje pamätihodnosti spojené so životom tunajšej židovskej komunity. Prihovára sa Komárňanom i turistom, aby mohli objavovať málo známe židovské kultúrne dedičstvo tohto mesta.

A Komáromi Zsidó Hitközség 2021-ben ünnepelte fennállásának 230. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelenik meg kiadványunk, mely a város zsidósággal kapcsolatos nevezetességeit tartalmazza. Szól a komáromiaknak és az idelátogató turistáknak, hogy felfedezhessék Komárom alig ismert zsidó kulturális örökségét.

The Jewish Congregation of Komarno celebrated its 230th anniversary in 2021. This publication marks this special anniversary and lists all Jewish-related sights of the city. It is meant to address both locals and tourists visiting here to discover the little known Jewish cultural heritage of Komarno.

2021 feierte die Jüdische Gemeinde Komárno ihr 230-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass erscheint unsere Publikation, die die Sehenswürdigkeiten der Stadt im Zusammenhang mit dem Judentum enthält. Sie ist für die Einwohner von Komárno und für die Touristen bestimmt, um das kaum bekannte jüdische Kulturerbe von Komárno entdecken zu können.


Prvá synagóga (Nádvorie Európy) – Első zsinagóga (Európa-udvar) – First synagogue (Courtyard of Europe) – Erste Synagoge (Europahof)

Neologická synagóga (na rohu ulíc Štúrovej a biskupa Királya) – Neológ zsinagóga (Štúr és Király püspök utca sarka) – Neolog Synagogue (Corner of Štúr és Király püspök Streets) – Neolog-Synagoge (Ecke Štúrstraße / Bischof-Király-Straße)

Chudobinec (Eötvösova ulica 15.) – Menház (Eötvös utca 15.) – Menház (Eötvös Street 15) – Versorgungshaus (Eötvös-Straße 15.)

Ortodoxná synagóga (Špitálska ulica) – Ortodox zsinagóga (Ispotály utca) – Orthodox Synagogue (Ispotály Street) – Orthodoxe Synagoge (Spitalstraße)

Mikve a obytný dom (Eötvösova ulica 9.) – Mikve és lakóház (Eötvös utca 9.) – Mikveh and residential building (Eötvös Street 9) – Mikwe und Wohnhaus (Eötvös-Straße 9.)

Cintorín (Ulica zlatého muža) – Temető (Aranyember utcája) – Cemetery (Aranyember Street) – Friedhof (Straße des Goldenen Mannes)

NemocnicaKórházHospitalKrankenhaus

Pomník obetí holokaustu postrieľaných do Dunaja A Dunába lőtt Holokauszt áldozatok emlékköveMemorial stone dedicated to the victims of the Holocaust shot into the Danube riverGedenkstein für die in die Donau geschossenen Holocaustopfer