KEHILA 2006

Z príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry obdržali cenu KEHILA- REGIO:

Vojtech Fahn, predseda ŽNO v Galante, ako uznanie za dlhoročnú prácu vykonanú v prospech židovskej komunity a v záujme židovského života a priebežného chodu synagógy.

MUDr. Tibor Feldmár, člen predstavenstva ŽNO v Dunajskej Strede, za aktívnu úlohu pri organizácii židovského života bývalého Malého Jeruzalemu na Žitnom Ostrove, za pestovanie tradícií.

Villányi Tibor, predseda ŽNO v Győri, za upevnenie kontaktov medzi miestnymi komunitami v regióne, za plynulú organizáciu židovského života a za úsilie vykonané v záujme úplnej rekonštrukcie bývalej synagógy v Győri (dnes je to Svätyňa umenia).

Po prvýkrát odovzdali cenu KEHILA –HAVER, ktorú obdržia tí ľudia, nežidovského pôvodu, ktorí konajú v záujme zachovania židovských tradícií, kultúry a za zachovanie pamiatky na bývalé komunity:

Ibolya Iski, spolupracovníčka Rádia Pátria, obdržala túto cenu za seriál reportáži pripravených v minulom roku o židovských sviatkoch a o udalostiach týkajúcich sa nášho života, čím prispela k spoznaniu židovskej kultúry na južnom Slovensku.

Katalin Kerti, podpredsedníčka Župnej samosprávy župy Komárom-Ostrihom, za prácu vykonanú v záujme postavenia župného pamätníka na Holokaust (v záhrade synagógy v Tate), za organizovania pamätného dňa na miestnych martýrov, a za činnosť vykonanú v záujme pravidelnej údržby židovského cintorína v Tate.

Ladislav Varga, profesor dejepisu na Gymnáziu a obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi, za uchovanie pamiatky bývalých židovských komunít, za obetavú, nezištnú činnosť v záujme postavenia pamätnej tabule na Holokaust, za zorganizovanie pamätných dní v škole, a za údržbu miestneho cintorína.

PT-PA