Európsky deň Židovskej kultúry v Komárne

ŽNO v Komárne sa už po šiestykrát zapojila do celoeurópskeho programu Európsky deň Židovskej kultúry. 3. septembra sme opäť otvorili brány Menházu pre všetkých záujemcov z Komárna a z celého regiónu.

 

zskn4.JPG

 

 

O 10:00 sa začala prechádzka mestom, kde si účastnici mali možnosť pozrieť Židovské pamiatky Komárna, budovu Menházu so synagógou, Mikve- rituálny kúpeľ vo dvore domu Eötvösa 9, bývalé synagógy. Dvojhodinová prechádzka sa skončila na židovskom cintoríne. Pre našich hostí z ďalekých miest (Salgótarján, Viedeň, Rimavská Sobota, Győr)  personál Hotelu Panoráma pripavil tradiční židovský obed, šólet.

 

V rámci popoludňajšieho programu odzneli tri prednášky v našej synagóge.     Dr. József Szécsi geneálny sekretár Spoločnosti kresťanov a židov Maďarskej republiky, profesor Židovskej univerzity v Budapešti prednášal o činnosti spoločnosti. Jozes Dukes z Bratislavy, bol študentom komárňanskej priemyslovky. Pred pár rokmi už prednášal u nás o róznych Židovských komunitách na svete. Teraz si vybral zaujímavú tému o významných Židovských osobnostiach, ktoré sa narodili na Slovensku a stali sa osobnosťami v zachraničí.

 

Dr. Anna Gergely, historička múzea v Székesfehérvári prednášala o bohatej histórii jej komunity pomocou audiovizuálnej techniky.

 

Už 10 rokov, na každú prvú septembrovú nedeľu, pozývame do Komárna jednu Židovskú komunitu z regiónu. Tentokrát naše pozvanie prijalo ŽNO v meste Salgótarján, blízko slovenských hraníc z Maďarska, komunitu predstavil jej predseda László Gótai.  

 

zskn2.JPG

O 3 týždne sa začínajú najväčšie Židovské sviatky Rosh Hasanah a Jom Kippur. László Davidovics je študentom rabínskej fakulty Židovskej univerzity v Budapešti, už dlhé roky sa stará o náboženský život jedinej židovskej nemocnice v Strednej Európe. Pomocou modernej techniky   nám priblížil základné tradície sviatkov.   ŽNO Komárno sa v tomto roku 5. krát zapojila do projektu dňa dobročinnosti. S finančnou podporou JOINTu a Celoslovenského stediska sociálnej a zdravotnej pomoci úZ ŽNO v SR sme za posledné obdobie navštívili všetkých preživších Holocaustu v okrese Komárno. Pred koncetom skupiny Caston Band sme tradične odovzdali ceny KEHILA a v tomto roku prvýkrát  aj ceny KEHILA-HAVER.   Poďakovanie patrívšetkým, ktoríprispeli k úspešnej realizácii programu: moderátorom Mgr. Miroslave Šafárovej a Andrásovi Paszternákovi, Ing. Alice Weissovej, Ing. Antonovi Pasternákovi, Zoltánovi Kollárovi a Zuzane Paszternákovej za ich pomoc, Mgr. Františekovi Piczekovi a Mestskému kultúrnemu stredisku v Komárne za zabezpečenie techniky, bezpečnostnej službe GRIFF a Hotelu Panorama.   Sponzori podujatia boli: Joods Humanitair Fond,  Mobilitás, VÚC Nitra, Mesto Komárno, Zväz ŽNO v Maďarskej Republike (MAZSIHISZ), Nadácia Illyés, Celoslovenské stredisko sociálnej a zdravotnej pomoci ÚZ ŽNO v SR, JOINT.